سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سرین نرم تو از امتحان برآمده خوب

خود امتحان چه که ناکرده امتحان پیداست

قهرشان بهر امتحان باشد

امتحان فضل و امتنان باشد

امتحان خود چو کردی ای فلان

فارغ آیی ز امتحان دیگران

امتحان در امتحانست ای پدر

هین به کمتر امتحان خود را مخر

نپنداری که مرد امتحان مرد

نمیرد گرچه زیرسمان مرد

امتحان شیر و کلبم کرد حق

امتحان نقد و قلبم کرد حق

چون در کشند سر از خوف امتحان فضلا

بمعرکه سپر تیر امتحان گردم

کس ار به پارسی و تازی امتحان کردی

مرا مبارز میدان امتحان شدمی

آمده بهر امتحان توییم

ناقد مخزن نهان توییم

تا کرده ام مدیح تو از خاطر امتحان

کردست دهر ایمنم از امتحان خویش

تعداد ابیات منتشر شده : 510135