سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مسلمانی که خود را امتحان کرد

غبار راه خود راسمان کرد

امتحان کردن نباید در جوانمردی تو را

شمس را در روشنایی کس نکردست امتحان

بلا به لفظ عرب امتحان بود یعنی

که بنده را به بلا امتحان کند داور

امتحان و اِقتراح از همت او شرط نیست

همت او برگذشت از اِقتراح و امتحان

ور بخواهی امتحان کن بنده را در مهر خویش

وانگهی بنگر که معنی دار خیزد امتحان

زان پس که دهر کرد به رنج امتحان مرا

مدح توکرد بخت ز طبع من امتحان

رسته است از امتحان فلک طبع من رهی

تا کرده ام به طبع مدیح تو امتحان

حق چو آن وهم و آن گمان دانست

چاره آن در امتحان دانست

ز آتش امتحان چو ابراهیم

خالص آمد چو زر ناب و سلیم

وگر این نیست قصد و امتحان است

مرا آن تیر جسته از کمان است

تعداد ابیات منتشر شده : 501469