سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ور بخواهی امتحان کن بنده را در مهر خویش

وانگهی بنگر که معنی دار خیزد امتحان

وگر این نیست قصد و امتحان است

مرا آن تیر جسته از کمان است

تا قیامت رسته گشت از امتحان روزگار

هر که در مدح تو روزی طبع را کرد امتحان

گر کنی زین پس به جز توحید و جز وعظ امتحان

ز امتحان اخروی بی شک بمانی ممتحن

هر دشمنی کاندر جهان کاو مر تو را کرد امتحان

انداخت او را آسمان از امتحان اندر محن

ز امتحان صد ره فزون تر گشت و بازم زنده کرد

وه که با من هر زمانش امتحان تازه است

گر بپیشت امتحانست این هوس

امتحان را امتحان کن یک نفس

چون طبع طفیل آرزو بود

حالیش به امتحان شکستم

از گلبُن امتحان نصیبت

جز خار نزاریا مگر نیست

عالم اول جهان امتحان

عالم ثانی جزای این و آن


 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی خرج در عبید زاکانی
 • جستجوی سبک مغزی در صائب تبریزی
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل در همه ی آثار
 • جستجوی ابمرغ سحر در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712