سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا قیامت رسته گشت از امتحان روزگار

هر که در مدح تو روزی طبع را کرد امتحان

گر کنی زین پس به جز توحید و جز وعظ امتحان

ز امتحان اخروی بی شک بمانی ممتحن

هر دشمنی کاندر جهان کاو مر تو را کرد امتحان

انداخت او را آسمان از امتحان اندر محن

ز امتحان صد ره فزون تر گشت و بازم زنده کرد

وه که با من هر زمانش امتحان تازه است

از برای امتحان آن مرد رفت

در بیابان نزد کوهی خفت تفت

امتحان زین بیشتر خود چون بود

رزق سوی صابران خوش می رود

هم نجنبید و نجنبانید سر

وا نکرد از امتحان هم او بصر

گر بپیشت امتحانست این هوس

امتحان را امتحان کن یک نفس

اعتبار اعتبار کن دم دم

امتحان امتحان کن از کی کی

گر ازدیاد محبانت آرزوست ، بکوش

که امتحان شده را دیگر امتحان نکنی

تعداد ابیات منتشر شده : 505920