سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از گلبُن امتحان نصیبت

جز خار نزاریا مگر نیست

چون طبع طفیل آرزو بود

حالیش به امتحان شکستم

عالم اول جهان امتحان

عالم ثانی جزای این و آن

مانند زرترا بترازوی امتحان

بسیار بر کشیدم و افزون نیامدی

غایتش توسیع ذات مسلم است

امتحان ممکنات مسلم است

سینه را از سنگ زوری ریش کن

امتحان استخوان خویش کن

امتحان های دلاوبز کنند

تا به عشق کسی ایمان آرند

دهر از فزعش به پنج هنگام

در ششدر امتحان ببینم

که زمین را من ندانم ز آسمان

امتحانت کرد غیرت امتحان

دوستانت را برای امتحان

در میان دشمنان افکنده ای

تعداد ابیات منتشر شده : 509565