سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دهر از فزعش به پنج هنگام

در ششدر امتحان ببینم

که زمین را من ندانم ز آسمان

امتحانت کرد غیرت امتحان

دوستانت را برای امتحان

در میان دشمنان افکنده ای

غرهٔ شیرت بخواهد امتحان

نقش شیر و آنگه اخلاق سگان

امسال در امتحان شاگردان

بگشاد عناد فطریش پرچم

بامدادان از برای امتحان

ایستاد او منتظر بر آستان

تا غذی گردی بیامیزی بجان

بهرخواری نیستت این امتحان

زهر امتحان انتخابی کنم

ز هر نوع و هر جنس بابی کنم

مورد آزمون هر نادان

مایه امتحان هر چلمن

هست آتش امتحان آخرین

کاندر آتش در فتند این دو قرین

 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در عنصری
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی هر که را اسرار حق آموختند در مولوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478391