سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غرهٔ شیرت بخواهد امتحان

نقش شیر و آنگه اخلاق سگان

امسال در امتحان شاگردان

بگشاد عناد فطریش پرچم

بامدادان از برای امتحان

ایستاد او منتظر بر آستان

تا غذی گردی بیامیزی بجان

بهرخواری نیستت این امتحان

زهر امتحان انتخابی کنم

ز هر نوع و هر جنس بابی کنم

مورد آزمون هر نادان

مایه امتحان هر چلمن

هست آتش امتحان آخرین

کاندر آتش در فتند این دو قرین

کاشکی بهر امتحان باری

کردمی زان ذخیره مقداری

مرد یک خیک را دهان بدرید

روغنش بهر امتحان بچشید

از معرکه بین که طرفه، بیرون رفتند

کردیم چو امتحان حریفان را

تعداد ابیات منتشر شده : 505950