سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دمی با نیکخواهان متفق باش

غنیمت دان امور اتفاقی

امور اعتباری نیست موجود

عدد بسیار و یک چیز است معدود

نظرت حافظ نظام امور

قلمت محور مدار جهان

اسرار امور کن فکان را

مرأت ضمیر تست محرم

سر او چون تمام نور شود

مورد و مصدر امور شود

وجود اندر کمال خویش ساری است

تعین ها امور اعتباری است

در نفاذ امور نتوان گفت

که مر او را فلک ز اشباه است

تا هست علوم را مبادی

تا هست امور را عواقب

در وقایع گره گشای امور

رای رایت کش رزین تو باد

امور شرع را عدلش مربی

رموز غیب را حلمش مفسر

تعداد ابیات منتشر شده : 505935