سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

امور اعتباری نیست موجود

عدد بسیار و یک چیز است معدود

دمی با نیکخواهان متفق باش

غنیمت دان امور اتفاقی

نظرت حافظ نظام امور

قلمت محور مدار جهان

اسرار امور کن فکان را

مرأت ضمیر تست محرم

وجود اندر کمال خویش ساری است

تعین ها امور اعتباری است

در نفاذ امور نتوان گفت

که مر او را فلک ز اشباه است

هموم رجال فی امور کثیرة

و همّی من الدنیا صدیق مساعد

تا هست علوم را مبادی

تا هست امور را عواقب

سر او چون تمام نور شود

مورد و مصدر امور شود

در وقایع گره گشای امور

رای رایت کش رزین تو بادتعداد ابیات منتشر شده : 373712