سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هم کلیدِ امور در دستش

هم ره امر بسته در هستش

از امور دنی به بیهوده

نکند دامن خود آلوده

کی تواند به جنبش و آرام

بر امور قبیح کرد اقدام

استوار و شجاع باش و دلیر

در نفاذ امور شرع چو شیر

ملک را از تو اتساق امور

شرع را از تو انتظام عقود

باجتهاد تو ایام را قوام امور

باعتقاد تو اسلام را نظام عقود

جهان بدولت او دارد اتساق امور

هدی بحشمت او دارد انتظار ورود

مدبران امور فلک ز راه ختن

به تیرگی ز حبش لشگری روان کردند

فَتُدرَکُ آمَالٌ وَ تُقضَی مَآرِبٌ

وَ تَحدُثُ مِن بَعدِ الاُمُورِ اُمُورُ

بسته دارد میان و بگشاید

نیک آسان و امور پس دشوار

تعداد ابیات منتشر شده : 502039