سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

امید نیست مرا گر کسی امید بود

امید منقطع و منقطع امید امید

تا ابد یا رب زتو من لطف ها دارم امید

از تو گر امّید بُرَّم از کجا دارم امید

گذشت امید و چون برقی درخشید

هماره کی درخشد برق امید

بزرگ امید را نزدیک خود خواند

به امید بزرگش پیش بنشاند

هرکسی امّید دارد از خدا وجز خدا

لیک عمری شد که از تو ،من تو را دارم امید

که ای تو بزرگ امید مردان

مرا از خود بزرگ امید گردان

از شام زاده صبحش و از صبح زاده عید

وز عید زاده مرگ بداندیش ابترش

گنجینه ای ز معتمدالدوله مانده باز

گنج پدر به زاده آزاده میرسد

امید وصل تو کاری درازست

امید الحق نشیبی بی فرازست

آرزو را ذخیره امید است

وصل امید عمر جانور استتعداد ابیات منتشر شده : 414990