سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آنجا نهاد روی و بدانجا فکند امید

کانجا وفا کنند امید جهانیان

به نومیدی، سحرگه گفت امید

که کس ناسازگاری چون تو نشنید

نه یکسانند نومیدی و امید

جهان بگریست بر من، بر تو خندید

مسلمان زاده و نامحرم مرگ

ز بیم مرگ لرزان تا دم مرگ

دست امید، باز ندارم ز دامنت

پیراهن امید، مرا گر قبا شود

زاده ای بس پاکدامان آمده ست

نام این زاده سلامان آمده ست

نگارا پری زاده ای یا سروش

اگر آدمی زاده ای رخ مپوش

داریم امید کرم از یار، ولیکن

دیدیم ستمها و امید کرم او

به امید آمده به حضرت شاه

راه زد بر امید من حرمان

نخستین شکم تو أمان زاده است

نرینه دو آرام جان زاده است

تعداد ابیات منتشر شده : 505785