سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جلال الدین محمد اکبر آن خاقان جم فرمان

حفیظ عالم امکان عزیز خالق اکبر

فروغ ناصیهٔ روزگار اکبر شاه

که برفروخت به دل ها ز هر نگاه چراغ

ز حق جوئی نشان الله اکبر

نشان کی میتوان الله اکبر

از آن پیش کالله اکبر شنیدم

بدیدم مه و گفتم الله اکبر

حشر اصغر حشر اکبر را نمود

مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود

به شعر شهریار آن به که اشک شوق بفشانند

طربناکان تبریزی و شنگولان شیرازی

چون مؤذن برکشید الله اکبر ناگهان

دست بر گردون از آن الله اکبر داشتم

چون موذن گفت یک الله اکبر کافرم

گر امید آن دگر الله اکبر داشتم

در نخستین رزم، ملک از زاده اکبر گرفت

در جهاد اکبر او از خسروان شد نامدار

اللّه اکبر تو خوش نیست با سر تو

این سر چه گشت قربان اللّه اکبر آمد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165