سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دشمن آن بد اگر مرادی بدفعل

دشمن اینست نامراد بداختر

اگر چه دشمن ترا نیست کس

جهان دشمن آشکارست بس

صبر کنم انتظار اگر بگذارد

کام برم روزگار اگر بگذارد

شعر گفتم به عذر سیم و شکر

مختصر عذر خواه مختصر است

اگر راه یابم ببوم و برت

سراپا قدم گردم آیم برت

چون دشمن بیرحم فرستادهٔ اوست

بدعهدم اگر ندارم این دشمن دوست

نیستم در خدمتت محتاج عذر

لطف تو خود عذر خواه چاکرست

ز یاران رنج به کاو بر تن آید

که بهر گوشمال دشمن آید

پیش فتم بخت بد اگر نکشد پس

خدعه کنم اشتهار اگر بگذارد

نام من آید فراز قائمه ی رای

قائمه ی ذوالفقار اگر بگذارد

تعداد ابیات منتشر شده : 509595