سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر بهرام پیش آید که دارد رُمْح زهرآگین

و گر ارژنگ باز آید که دارد تیغ گردافکن

خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون

کاروان زین وادی دور و دراز آید برون

اگر هزار گزند آید از تو بر دل ریش

بد از منست که گویم نکو نمی آید

شمع من اگر یک شب از خانه برون آید

از هر طرفی صد جان پروانه برون آید

اگر نه از گل نو رسته بوی یار آید

هوای باغ و تماشای گل چه کار آید؟

فغان زان سیل کاندم کاندر آید

ز پلوان بگذرد، بر پل بر آید

در گذر از خاک و خود را پیکر خاکی مگیر

چاک اگر در سینه ریزی ماهتاب آید برون

مرد اگرچه فضل دارد عاجز آید با تو هم

باز اگر چه صید گیرد عاجز آید با عُقاب

اگر گلزار می آید کسی را خوش، مرا باری

نسیم کوی او خوشتر ز صد گلزار می آید

مگو که وحشیم آید ز پی اگر بروم من

چه مانعست نیاید چرا به چشم و سر آید

تعداد ابیات منتشر شده : 505785