سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز مژگان بوالهوس را در غمت کی خون به بار آید؟

نروید گل ز خار خشک اگر صد نوبهار آید

گرچه می دانم که روزی بی نقاب آید برون

تا نپنداری که جان از پیچ و تاب آید برون

اگر این است سلوک احباب

دشمن ما نبود دشمن ما

که حسد هست دشمن ریمن

کیست کو نیست دشمن دشمن

چون قضا با توبه آید سازگار

توبه را باشد بنایی استوار

گر دهد توفیق توبه شکری گوی

ور نه عاصی وار راه عذر پوی

ز مستان کار ناهموار آید

چو نیک آید زمن بسیار آید

جوابم داد گفتا دشمن تست

نباشد دشمن دشمن به جز دوست

ما بکندیم از خیانتکار، پوست

خواه دشمن بود خائن، خواه دوست

نه آخر زان دهان باشد خوش آید

اگر تلخ است اگر شیرین جوابشتعداد ابیات منتشر شده : 373712