سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در ره هند جان گرفته به کف

اهل ایران ، از آن به عده کمند

دشمن ایران به یک قرار بود سیر

ملت ایران به یک قرار گرسنه

شادی همه از حضور ایران ملکست

بفزا به طرب که سور ایران ملکست

امروز جهان بهار از ایران ملکست

میدان همه پر نگار از ایران ملکست

که گر گیو و خسرو به ایران شوند

زنان اندر ایران چه شیران شوند

به ایران سوی شاه با فرّهی

چو آمد به شاه کیان آگهی

رامش چو گلی به بار از ایران ملکست

افروخته شه کنار از ایران ملکست

مرا بیم ازو بد به ایران زمین

چو او شد ز ایران بجوییم کین

گوید ای فرزند ایران راستگویی پیشه کن

پیشهٔ ایران چنین بود از زمان پیشداد

برون کرده است از ایران دیو دین را

ز بی دینی چنین ویران شد ایران


 • جستجوی زلف در عنصری
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی نادان در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975