سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا بیم ازو بد به ایران زمین

چو او شد ز ایران بجوییم کین

گوید ای فرزند ایران راستگویی پیشه کن

پیشهٔ ایران چنین بود از زمان پیشداد

دخل ایران زمی از بخشش او ناید بیش

ملک ایران زمی از همت او آید کم

یکی به ایران باز آمده ز کشور روس

یکی از ایران کرده گذر به رود ارس

نام این صاحب که دستورست ایران شاه را

از فضایل هست در ایران و توران داستان

زن در ایران، پیش از این گویی که ایرانی نبود

پیشه اش، جز تیره روزی و پریشانی نبود

ظهور اوست در توران حضور اوست در ایران

بدو تا جاودان فخرست توران را و ایران را

کان ملک از ایران شهر از چه رو بهٔونان تاخت

واندگر ز مقدونی از چه تاخت بر ایران

سپه بردی به پیروزی ز ایران تا دَرِ توران

بر آن طالع که کیخسرو زتوران سوی ایران شد

ای برید صبح سوی شام و ایران بر خبر

زین شرف کامسال اهل شام و ایران دیده اندتعداد ابیات منتشر شده : 373712