سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نیست دل ز ایران گسستن خوش ولی ترسم « بهار»

دل ز ایران بگسلد زین فتنهٔ ایران گسل

تا در ایران خواجه باید خواجه ایران شاه باد

حکم او چون آسمان بر اهل ایران شاه باد

هردم از دستان مستان فتنه و غوغا بپاست

کار ایران با خداست

زبن تلاطم کشتی ملت به گرداب بلاست

کار ایران با خداست

کار پاس کشتی وکشتی نشین با ناخداست

کار ایران با خداست

ای مسلمانان در اسلام این ستم ها کی رواست

کار ایران با خداست

دیدهٔ خفاش از خورشید در رنج و عناست

کار ایران با خداست

انتقام ایزدی برق است و نابخرد گیاست

کار ایران با خداست

روز دیگر سنگرش در سرحد ملک فناست

کار ایران با خداست

آن که توپش قلعه کوب و خنجرش کشورگشاست

کار ایران با خداست

تعداد ابیات منتشر شده : 507705