سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر اسلامت از ایمان شود دور

نماند هیچ ایمان ترا نور

به کفرش ز اول ایمان آر و آنگه

چو ایمان گفتی ایمان تازه گردان

حقیقت زندگانی هست ایمان

تو ایمان را کمال زندگانی دان

نشناسی تو لذّت ایمان

قدر ایمان چه دانی و احسان

نبی گفتست اگر ایمان صدّیق

بسنجد آنکه از ایمان بتحقیق

روی ایمان ندیده ای به خدا

گر به ایمان خویشت ایمانست

گر کنی ایمان ما را تربیت

عشق گردد عاقبت ایمان ما

پوشندگان خلعت ایمان گه الست

ایمان صفت برهنه سروان در معسکرش

دم از ایمان نمی زنند الا

اینکه باشد تقیه از ایمان

مرد ایمان همیشه در کار است

زانکه ایمان نماز بیمار است

تعداد ابیات منتشر شده : 507630