سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای ایاز از عشق تو گشتم چو موی

ماندم از قصه تو قصهٔ من بگوی

دور زمین را به زمان باز بست

دام و در از وی با مان باز رست

تو چو عقلی ما مثال این زبان

این زبان از عقل دارد این بیان

آن چراغ این تن بود نورش چو جان

هست محتاج فتیل و این و آن

همچنان این قوت ابدال حق

هم ز حق دان نه از طعام و از طبق

گفت پیغامبر عداوت از خرد

بهتر از مهری که از جاهل رسد

نفسش از چرک شرک ناشده صاف

دارد اخلاص را به خویش مضاف

این که فردا این کنم یا آن کنم

این دلیل اختیارست ای صنم

چه حالست این و این جوش از پی چیست؟

برین زندانی این بخشایش از کیست؟

این ماه مکرم لقب از یزدان دارد

با شوکت شاهانه از آن می رسد از راه

 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی تو مرا در حافظ
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی هم صحبتی در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی معنی مرغ سحر در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی حرام لقمه در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی محمد عربی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508665