سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای به هر رایی موافق، ای به هر کاری مصیب

ای به هر علمی ستوده، ای به هر فضلی تمام

شانه بر زلف پریشان زده ای به به به

دست بر منظرۀ جان زده ای به به به

همی گفت ای به وقت کودکی راد

همی گفت ای به گاه خواجگی زفت

حج به فریاد و به رفتن نیست کاندر راه حج

رفتن از اشتر همی بینم و فریاد از درای

کف به لب چوبت به ... تیرت به دل تیزت به ریش

غم به جان دردت به تن تیغت به سر بندت به پا

ای توانگر به کریمی و توانگر به سخا

ای توانگر به بزرگی و توانگر به هنر

به دفع زهر به دانا نموده ای تریاق

به نفع طبع به بیمار داده ای سرمق

به تن و طبع تازه ای نه به روح

به دل و نام زنده ای نه به رنگ

ای مسلمانان تا چند به وهم و به خیال

ای مسلمانان تا چند به بوک و به مگر

مخلص آید ولی به حق نه به خود

به حق آموزد این سبق نه به خود

تعداد ابیات منتشر شده : 501484