سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روزگارش شده مسخر باد

دولتش بنده باد و چاکر باد

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

باد بر سدهٔ تو هم نرسد

باد فکرت نه باد خاک پریش

گفتم: ای باد، باد کم پیمای

که من از باد خود به فریادم

عمر تو و دولت تو جاویدان باد

آنچت باد ز کامرانی آن باد

یکی مستمندباد، یکی باد دردناک

یکی باد شادکام، یکی باد شاد خوار

این خسان باد عذابند، چو نادانان

باد ایشان مخر و باد مکن خرمن

بر سر او همیشه باد وزان

دور از آن باد کوست باد خزان

زین سرد باد حلقهٔ آتش فسرده باد

تا نعل زر کنم پی سم سمند او

باد از جهان عدوی ترا جایگاه خاک

باد از فلک حسود ترا یادگار باد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165