سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بارگاه تو قبلهٔ آفاق

پایگاه تو کعبهٔ جمهور

مطرب بزمگاه او ناهید

حاجب بارگاه او بهرام

بارگاه مرقد سلطان دین

حیدر صفدر، امیرالموئمنین

بیاویخت از گوشــــــــــــــــه بارگاه

به پیمان چنین گفت پیش سپـــــــاه

بارگاهِ فقر برگردون کشیم

سایه بانِ فاقه بر کیوان زنیم

بارگاه تو کرده فردوسی

پرده دار تو کرده رضوانی

در همه بارگاه محمودی

یک ایازی چو نعمت الله کو

ای سید بارگاه کونین

نسابه شهر قاب قوسین

بلی در بارگاه آدمیت

جز او کم یافت راه محرمیت

خواب زندان را چو معنی باز یافت

تختش اندر بارگاه انداختند

تعداد ابیات منتشر شده : 502039