سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

درخت و باغ عمادی که ساخته است تو را

ز باغ و قبهٔ کسری به است بسیاری

چهرهٔ تو هست باغ و قامت تو هست سرو

باغ خندان طرفه باشد بر سر سرو روان

رفتی به باغ و زنده جاوید شد چمن

دید از تو باغ، آنچه ز آب روان ندید

آتشی دیدم کو باغ مرا سوخت به خواب

سر این آتش و آن باغ به بر بگشایید

به باغ آیم چو با جانی پر از داغ

گنه بر خود نهم بهتر که بر باغ

هر طایر خوش نغمه که در باغ بهشت است

حسرت کشد از باغ گل و یاسمن تو

سرای و باغ، چو بی کدخدا بخواهد ماند

گل و بنفشه مرست و سر او باغ مرست

در مه تشرین اگر رخساره بنماید به باغ

آید اندر باغ نسرین در مه تشرین به بر

مرا بباده، نه باغ و بهار شد باعث

بهار و باغ چه باشد؟ که یار شد باعث

بارور باد همه شاخ تو در باغ بقا

زان که در باغ عطا سخت به آیین شجری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165