سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

درخت و باغ عمادی که ساخته است تو را

ز باغ و قبهٔ کسری به است بسیاری

شکفته باد عیش تو ، چو باغ نو بهاران را

برای سایلان از زر چو باغ مهرگان کردی

درین باغ از هوای تازه و تر

درختان را گذشته آب از سر

شهری القصه چو آن باغ بدید

گاو نفسش به چراگاه رسید

همه باغ پرسندس و پر صناعت

چو لفظ مطابق چو شعر مکرر

بفرخنده فال و بفرخنده اختر

به نو باغ بنشست شاه مظفر

در جهانی که نه گل بود و نه باغ و نه بهار

از گل روی توام، باغ بهاری بودست

به باغ مملکت از دشمنان خلل نرسد

که رای و حَز م تو آن باغ را چو پروین است

کار می ساز که بی می نتوان رفت به باغ

مست رو سوی چمن تات کند باغ نثار

میان باغ و ابر اندر خلافی هست پنداری

که روی باغ خندان شد چو چشم ابر گریان شد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165