سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زین گونه باغ هیچ ندیدم به هیچ شهر

زین گونه جای هیچ ندیدم به هیچ جای

فروغ او به بزم باغ و راغ است

گل از صهبای او روشن ایاغ است

نه باغ ماند و نه بستان که سرو قامت تو

برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت

کار می ساز که بی می نتوان رفت به باغ

مست رو سوی چمن تات کند باغ نثار

باغیست دلفروز و سراییست دلگشای

فرخنده بادبر ملک این باغ و این سرای

باز کار رفتن باغ است و گلگشت چمن

بعد ازین در باغ نتوان رفت و نتوان گشت باز

تو نهال باغ ملکی سر بخت سبز بادت

که به باغ ملک سروی ز تو تازه تر نیاید

باغ و صحرا اگر از روضهٔ رضوان بابیست

بی تو ما ار هوس باغ و سر صحرا نیست

در دست تو چو باغ اِرم گشت و شهر عاد

چون شهر عاد و باغ ارم ابرو آفتاب

بیند آن معشوقه را او با چراغ

طالب انگشتری در جوی باغ

تعداد ابیات منتشر شده : 510165