سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غولی که به دشت خو پذیرد

در باغ بریش جان گیرد

گر نسازی تو باغ، معذوری

باغ او را مبر ز معموری

نرود سوی باغ خسرو، ازآنک

باغ او بزم شاه نامور است

لاله سان سوخته باغ توام

سبزه وش پی سپر باغ توام

شد تذروش به باغ نوحه سرا

عندلیبش به باغ مرثیه خوان

ملک جهان چون سویس باغ ندارد

لالهٔ باغ سویس داغ ندارد

گرد بر گرد باغ برگردید

در همه باغ هیچ راه ندید

بخرام به باغ تا که خوبان چمن

دیگر نزنند لافِ زیبایی باغ

گو نهان شو از نظر باغ جنان

غیرت باغ جنان آمد پدید

به باغ افکندت پالود خونم

چو بر بگرفت باغ از در برونم

تعداد ابیات منتشر شده : 507645