سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ایشان با قیس آب و آذر

لیلی با او چو شیر و شکر

با کمر نوشین روانی با کله کیخسروی

با کمان افراسیابی با کمند اسفندیار

با صورت نیکو که بیامیزد با او

با جبهٔ سقلاطون با شعر مطیر

با فر و برز البرز با شوکت فریبرز

با صولت تهمتن با سطوت نریمان

نسازی کار با او با که سازی

نبازی عشق با او با که بازی

با ضیعت بسیارم و با خانه آباد

با نعمت بسیارم و با آلت بسیار

با ادب دلپسند با سخن جان فروز

با خرد بیکران با هنر بی شمار

با ضیعت بسیارم و با خانهٔ آباد

با نعمت بسیارم و با آلت بسیار

عدیل عدلی اگر با کریم با کرمی

رفیق حقی اگر با سفیه با سفهی

با خاطر عطاردی و با جمال ماه

با فر آفتابی و با سعد مشتری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165