سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به لطف خویش بحر او را بپرورد

یتیم بحر نام خویشتن کرد

ز بحر فکربرآورد پرگهر صدفی

چو بحر خاطر من از لال مالامال

ور گهر تاج نابسوده شد از بحر

بحر گهر زای تاجدار بماناد

پیدا آمد ز بحر ماهی انبوه

شد بحر ز انبوهی ماهی پنهان

دل بحر و محیط جان عالم

در بحر محیط همچو ماهی است

ز شیب قعر بحر آید برافراز

به روی بحر بنشیند دهن باز

کوزه از بحر چو دریوزه کند

بحر پیداست چه در کوزه کند

داشت غوکی به لب بحر وطن

دایم از بحر همی راند سخن

تا چند به گرد بحر گردی

در بحر درآ و آشنا شو

تا لب بحر این نشان پایهاست

پس نشان پا درون بحر لاست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165