سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر کار فلک به عدل سنجیده بدی

احوال فلک جمله پسندیده بدی

ز بازوش پیکان بزندان بدی

همی در دل سنگ و سندان بدی

گر آمدنم بخود بدی نامدمی

ور نیز شدن بمن بدی کی شدمی

گر از داستان یک سخن کم بدی

روان مرا جای ماتم بدی

« گر به صورت آدمی انسان بدی »

« احمد و بوجهل هم یکسان بدی »

گهی شاد بر تخت دستان بدی

گهی در شکار و شبستان بدی

به پای اندرش مشک سارا بدی

روان بر سرش چتر دیبا بدی

خور رو بهان پاک عنبر بدی

دگر تازه گل های نوبر بدی

ور عدل بدی بکارها در گردون

کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی

حالتش امروز به از این بُدی

خفت و خواریش نه چندین بُدی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165