سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برخیز ز راه خود نزاری

گر طالب منزل وصالی

بدو گفت برخیز کامد سپاه

یکی گرد برخاست ز اوردگاه

کامل بنشین و عاشقانه برخیز

در راه در آی چُست کامی بردار

زین مکمن درد خیز برخیز

زین دشمن پر ستیز بگریز

کای شیر پلنگ گیر برخیز

با روبه خسته دل درآویز

یقین میدان که خسرو برقرارست

کنون برخیز اگر جانت بکارست

صدای نفخۀ صورت بگوش دل برسید

چوغافلان چه نشینی بزیروبم؟برخیز

گرت هواست که چون آفتاب نوردهی

چوشمع تابسحرگه بیک قدم برخیز

قوای نفس توخون ریزومفسدندبطبع

توازمیان چنین قوم متهم برخیز

چهارضدراباهم تزاحمست اینجا

توخلوتی طلب،ازجای مزدحم برخیز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165