سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتی بروم به وهم نونو

سوز جگر فلان ببینم

گر دست دهد که آستینش گیرم

ورنه بروم بر آستانش میرم

ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون

همره کوکبه آصف دوران بروم

بروم خاک پای او باشم

نقد جان زیر پای او پاشم

مجمزیست بهند و مشربیست بترک

مشرحیست بروم و مصنفیست بشام

بوی اخلاقت بروم ار بگذرد

در حجاب جاودان ماند گناه

چون درآیم بمحفل و بروم

از بزرگان قیام می خواهم

بیک شبیخون گیسو کشان بروم آری

ز زنگبار دوصد ماه روی فرخاری

بآخر چون بروم آمد شه روم

فغان برخاست از لشکر گه روم

گفتا بروم خسرو اقلیم زنگ را

گوئی که بر نیابت قیصر نشانده اند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165