سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چنین گفت کاین خوابگاه این زمیست

برو خفتگانیم هرچ آدمیست

برو سربسر خواندند آفرین

که چون تو کسی نیست پر داد و دین

بشبها درد بیداریش بودی

برو زاندوه بیماریش بودی

کسی کو در آز بندد فرو

گشایند درهای جنت برو

ز کشمیر تا پیش دریای چین

برو شهریاران کنند آفرین

برو آفرین کردکای شهریار

گر از من کنی راستی خواستار

نهادم بر کف گیتی نگاری

برو بگذاشتم خوش یادگاری

بهشتی زین جهان بیرون گذشته

برو سیلابهای خون گذشته

چو آمد به بخت اندرون تیرگی

گرفتند ترکان برو چیرگی

برو خواندند آفرین بخردان

که ای شهریار و سر موبدان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165