سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به رنگ برگ خزان گشته از خزان و بهار

دونده با سه موکل به هم چو باد خزان

خزان و جشن خزان هر دو حاضر اند به هم

همی گذار به شادی خزان و جشن خزان

در عرق روی زردش از تب و تاب

همچو برگ خزان میانهٔ آب

شرطست که وقت برگ ریزان

خونابه شود ز برگ ریزان

از دم سرد فراق برگ حیاتم نماند

آفت این برگ ریز باد خزان من است

زرگری سازد همی باد خزان اندر رزان

زان همی زرین شود برگ رزان اندر خزان

گل آرزوی من بین که خزان جاودانیست

چه غم از خزان آن گل که ز پی بهار دارد

عالمی چون برگ شد خرج خزان بی بهار

تا که دریابد بهار بی خزان عشق را؟

بی برگ و نوا بود ز تاراج خزان باغ

عید آمد وکارش همه با برگ و نواکرد

صائب حریف سیلی باد خزان نه ای

پیش از خزان ز خود بفشان برگ و بار را

تعداد ابیات منتشر شده : 508050