سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در این گلشن شکست رنگ و بو سطری ست از حالم

پیام بینوایان نامهٔ برگ خزان دارد

تیزی که بر نبات زنخندان چو بروزد

از ریختن حکایت برگ خزان کند

خزان بد گه برگ ریزان رزان

جهان سبز بیرم به زردی رزان

داغداران تو از برگ خزان بیشترند

کی غم داغ من ای لاله عذارست ترا؟

گر ازین دولت نتازی خز خزان

این بهارت را همی آید خزان

موز، به یک برگ بپوشید شاخ

برگ ازو گشته به بستان فراخ

بیره تنبول که صد برگ بست

چون گل صد برگ بیامد بدست

کرده پیوند دلق خویش از برگ

دیده زان برگ دیو آزش مرگ

شگرف برگ نها دست دررزان انگور

در خزانه گشادست بر خزان انگور

چون باد مخالف آید از دور

افتادن برگ هست معذور

تعداد ابیات منتشر شده : 510165