سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر زند نارو، بر سرو سهی «سرو سهی»

بر زند بلبل بر تارک گل قالوسی

شده بر کوه کوهی بر دل تنگ

سری بر سنگ می زد بر سر سنگ

می زد او دو دست را بر رو و سر

کله را می کوفت بر دیوار و در

هم بر آن سان که بار بر دو درخت

بر یکی میوه بر یکی خار است

بر نهاد خویشتن چون عنکبوتی بر متن

گر همی چون کرم پیله بر تنی بر خانمان

حور از بر تو گریخت پرچین بر چین

زیور همه بر تو ریخت پرچین بر چین

بر دم طاووس ماه، بر سر هدهد کلاه

بر رخ دراج گل، بر لب طوطی بقم

دیده بر پایت نهم چونانکه ترسا بر صلیب

بوسه بر دستت دهم چونانکه حاجی بر حجر

چنان بتازی بر من، که شیر بر نخجیر

چنان بگیری بر دل، که باز بر تیهو

بر سرو ماه هشته و بر ماه غالیه

بر رخ ستاره بسته و بر پشت کوهسار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165