سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من و هر کس گرفته است سبق

ز من اندر شهود وحدت حق

من و تو از دل و دین نا امیدیم

چوبوی گل ز اصل خود رمیدیم

من و تو هر دو فضولی شدیم و چرخ از بیخ

بکندمان و سزاوار بود و اندر خور

گل و بید و کنار آب و مهتاب

شکر بیدار و خسرو در شکر خواب

ز صرف و نحو و بدیع و معانی و امثال

بیان و فقه و اصول و ریاضی و اخبار

ز جفر و منطق و تجوید و رمل و اسطرلاب

نجوم و هیات و تفسیر و حکمت و آثار

سیب و گل و سیم دارد آن دلبر من

سیبش ز نخ و گل دو رخ و سیمش تن

اگردر آب چشم من نشینی

ز آب چشم، چشم من نبینی

نوای قمری، و طوطی، که: با رودست و می برسر

نشید بلبل و صلصل: «قفانبک» و «من ذکری»

گر نداری سنگ و سنگت از گلست

این به و به گل مرا میوهٔ دلست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165