سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گل زرد و گل دورو، گل سرخ و گل نسرین

ز درد و داغ دادستند ما را خط استغنی

به قهر و لطف چنان آب آب و آتش برد

که باد و خاک بود مستجار آتش و آب

دوست حقست و کسی کش گفت او

که توی آن من و من آن تو

حال من و تو از من و تو دور نیست زانک

تو آب زیر کاهی و من کاه زیر آب

ماه من تیره شد و زهرهٔ من گشت نژند

مهر من خیره شد و مشتری من بیمار

حال من و تو از تو و من دور نیست از آنک

تو آب زیر کاهی و من کاه زیر آب

خواری سزای خار و خوشی در خور گل است

از تاب خویش و خیرگی من، عجب مدار

کش و بند و بر و آر و کن کار و خور و پوش

کین و مهر و غم و لهو و بد و نیک و می و راز

چو نانند کون سوخته و آب رفته

من از آب و نانشان چه سازم ضیاعی

دل من ای دل من ایدل من

یم من کشتی من ساحل منتعداد ابیات منتشر شده : 412888