سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا ابد واز و ولنگیم امان از من وتو

من و تو هر دو جفنگیم امان از من و تو

میان آب و گل خلوت گزیدم

ز افلاطون و فارابی بریدم

جوی آبی و آب جویت من

خاکی و آب دست شویت من

من مرغزار بودم و تو شیر مرغزار

با من چگونه بودی و بی من چگونه ای»

با گریه خونین من و خنده مهتاب

آب رخی از شبنم و گل ریخته بودیم

ز بسکه ماند دل و چشم من در آتش و آب

گشاده در دل و در چشم من بر آتش و آب

من اول آدم بی رنگ و بویم

از آن پس هندی و تورانیم من

من و زلفین او نگونساریم

او چرا بر گل است و من بر خار؟

کنار آب و آب خوشگوارش

بهشتی بود و کوثر در کنارش

من و سایه هم زانو و هم نشینی

من و ناله هم کاسه و هم رضاعی

تعداد ابیات منتشر شده : 502039