سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قلندران که به تسخیر آب و گل کوشند

ز شاه باج ستانند و خرقه می پوشند

تو و من کرد آدمی را دو

بی من و تو تو من بوی من تو

کفش من تاج من عمامه من

رکوه من عصا و جامه من

من بدانم علم و دین و علم طب و علم نحو

تو ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین و شین

از خاص و عام ری همه انصاف دیده ام

جور من است ز آب و گل جان گزای ری

بلا دیدند و آتش بهرهٔ گل

فشاندند آب گل بر چهرهٔ گل

گل زرد و گل دورو، گل سرخ و گل نسرین

ز درد و داغ دادستند ما را خط استغنی

به قهر و لطف چنان آب آب و آتش برد

که باد و خاک بود مستجار آتش و آب

دوست حقست و کسی کش گفت او

که توی آن من و من آن تو

حال من و تو از من و تو دور نیست زانک

تو آب زیر کاهی و من کاه زیر آب

تعداد ابیات منتشر شده : 502669