سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حال من و تو از من و تو دور نیست زانک

تو آب زیر کاهی و من کاه زیر آب

ماه من تیره شد و زهرهٔ من گشت نژند

مهر من خیره شد و مشتری من بیمار

حال من و تو از تو و من دور نیست از آنک

تو آب زیر کاهی و من کاه زیر آب

خواری سزای خار و خوشی در خور گل است

از تاب خویش و خیرگی من، عجب مدار

کای چشم من و چراغ دیده

تو از من و من ز خود رمیده

لایق سیلی و سنگیم امان از من وتو

من و تو هردو جفنگیم امان از من وتو

کش و بند و بر و آر و کن کار و خور و پوش

کین و مهر و غم و لهو و بد و نیک و می و راز

چو نانند کون سوخته و آب رفته

من از آب و نانشان چه سازم ضیاعی

باز هم بر سر جنگیم ، امان از من و تو

من و تو هردو جفنگیم امان از من وتو

دل من ای دل من ایدل من

یم من کشتی من ساحل من

تعداد ابیات منتشر شده : 505890