سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گوش و پهلو و میان و کتف و جبهه و ساق

تیز و فربی و نزار و قوی و پهن و دراز

گل من، خارهای پای من است

گر گل و یاسمین و سوسن نیست

بیامد دایه و بر گل زد آبی

شد آن آب از رخ گل چون گلابی

صله یی از من و ماشان نشود عاید کس

من و ماشان علم الله که کم از ما و من است

او همدم یار و من چنین دور

او واصل و من غریب و مهجور

گرد جو و گرد آب و بانگ آب

هم چو حاجی طایف کعبهٔ صواب

ماه و پروین تیر و زهره شمس و قوس و کاج و عاج

مورد و نرگس لعل و گل، سبزی و می وصل و فریب

دایهٔ من عقل و زقه شرع و مهد انصاف بود

آخشیجان امهات و علویان آبای من

گل و بنفشه چو زلف و رخت به رنگ و به بوی

کجاست ای رخ و زلفت گل و بنفشه من

دیار و شهر و بوم و خاک روم و هند و ترک و چین

بلاد و ملک و حد و مرز شرق و غرب و بحر و بر

تعداد ابیات منتشر شده : 466260