سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو یک بلبل ز شاخ آواز دادی

دگر بلبل جوابش بازدادی

بشیم با بلبل شیدا به گلشن

اگر بلبل نناله ما بنالیم

برید سبز پوشان گشته بلبل

ز جوش گل خروشان گشته بلبل

گلی تو او درین باغست بلبل

بسی خوشتر سراید بلبل ازگل

گرگُلستان شعر ز بلبل تهی شدست

بشنو نوای بچهٔ بلبل زگُلسِتان

ای بلبل شوریده دیوانه توئی یا ما

جویای رخ خوب جانانه توئی یا ما

چو تو در عشق چون بلبل نباشی

اگر بلبل برانی گل نباشی

چو بلبل نالهٔ زاری نداری

که در تن جان بیداری نداری

گلت را همچو بلبل دوست دارست

جعل باشد نه بلبل دشمن گل

ز بلبل نامه بیتی چند گویم

چو آب رفته باز آمد به جویم


 • جستجوی خواب در حافظ
 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی خال در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی کو دور ماند از وصل خویش در همه ی آثار
 • جستجوی یار کجاست در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712