سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ستاده ملک زیر زرین درفش

ز سیفور بر تن قبای بنفش

ز تیغ دلیران هوا شد بنفش

برفتند با کاویانی درفش

شد اندر زمان روی چرخ بنفش

پر از مه ز بس ماه روی درفش

ز بهر رامش و شادیش گشتم ار نه چرا

بنفش رنگ چو دیبای بهرمان شدمی

شاخ را باغ بنفش دم طاووس نگاشت

غنچه را باد به شکل سر ببغا آورد

هوا گشت سرخ و سیاه و بنفش

ز بس نیزه و گونه گونه درفش

ز هر پیکری بود چندان درفش

که از سایه شد روز تابان بنفش

شب عربی وار بود بسته نقابی بنفش

از چه سبب چون عرب نیزه کشید آفتاب

دگرگونه جوشن دگرگون درفش

جهانی شده سرخ و زرد و بنفش

چرخ کبود را ز حسام بنفش او

تهدید می رسد که رها کن ستمگری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165