سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عاقل از عشق هیچ بهره نیافت

خارجی مهر بو تراب نداشت

هان، عراقی، ببر ز هستی خویش

نیستی بهره ات ز هست افتاد

پراگنده در دست هر موبدی

ازو بهره ای نزد هر بخردی

ازیشان دو بهره به افسون ببست

دگرشان به گرز گران کرد پست

پسر بد مراین پاکدل را یکی

کش از مهر بهره نبود اندکی

ندیدیم کس کاین چنین زهره داشت

بدین پایگه از هنر بهره داشت

از اختر چنین استشان بهره خود

که باشند شادان به کردار بد

چو پیدا شود پاک روز سپید

دو بهره بپیماید از چرخ شید

آنکه باخلاص داد در ره او هر چه داشت

قطره بدریا گذشت بهره زعمان گرفت

از وصال تو فیض بهره نیافت

عمر او جمله صرف هجران شد

تعداد ابیات منتشر شده : 509595