سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

باغها چون برفت و داغ بهشت

با چنان داغ دوزخست بهشت

بهشت می طلبی، از گنه نپرهیزی؟

بهشت منزل پرهیزگار خواهد بود

دالانی از بهشتم بخشید و دلبخواهم

آری بهشت دیدم دالان دلبخواهی

یاد می کردم بهشت جاودان

روی او دیدم بهشت از یاد رفت

نخواهم من بهشت و کوثر و حور

بهشت من غم جانانه باشد

پیشش آرند میوه های بهشت

از درخت عمل که اینجا کشت

در بهشت خدا علف نبود

هرچه خواهد شدن تلف نبود

در بهشتی که سفرهٔ نانست

پی منه، کان بهشت دونانست

تو که در بند قلیه و نانی

کی رسی در بهشت رحمانی؟

درین عالم بهشت خرمی هست

بشاخ او ز اشک من نمی هست


 • جستجوی صحبت کردن در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دیده درکار لب وکارش کنم در خاقانی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در خیام نیشابوری
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی لاله در حافظ
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی دلا در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 375451