سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در بهشت فلک همه خامان

در بهشت تو دوزخ آشامان

قامتش گلبنی ز باغ بهشت

چهره روشنتر از چراغ بهشت

جای شخص مجرد روحی

نبود جز بهشت سبوحی

باغها چون برفت و داغ بهشت

با چنان داغ دوزخست بهشت

بر جگر داغی ز عشق لاله رویی یافتم

در سرای دل بهشت آرزویی یافتم

بهشت می طلبی، از گنه نپرهیزی؟

بهشت منزل پرهیزگار خواهد بود

جدولش چون چهار جوی بهشت

فیض بخش از چهار سوی بهشت

پیشش آرند میوه های بهشت

از درخت عمل که اینجا کشت

در بهشت خدا علف نبود

هرچه خواهد شدن تلف نبود

در بهشتی که سفرهٔ نانست

پی منه، کان بهشت دونانست

تعداد ابیات منتشر شده : 504917