سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در عبارت بود دو صیغه ولی

در حقیقت بود به یک معنی

به نام چاشنی بخش زبانها

حلاوت سنج معنی در بیانها

حق معنی به طلب از هر حرف

نیک در رو به تنگ معنی ژرف

از جام به باده گیر آرام

وز نام نگر به صاحب نام

در گذر از صورت و از نام خیز

از لقب وز نام در معنی گریز

آمد آن یک در تفحص در پیش

دید کافر را به بالای ویش

مخلص آید ولی به حق نه به خود

به حق آموزد این سبق نه به خود

نیست در هیچ جزو کل به کمال

هست در کل جمیع اجزا حال

در سگ در به در وفا نبود

در به در خود به جز گدا نبود

هست در دیده حسن معنی خام

نیست بی صورتش ز معنی کام

تعداد ابیات منتشر شده : 510165