سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پای به دامن کشی و سر به جیب

تن به شهادت دهی و جان به غیب

به تعریف و به تحسین و به تعظیم

به انعام و به احسان زر و سیم

به آشوب جهان یعنی به بویم

به تاراج خرد یعنی به مویم

به خدایی که بیاراست به نامت دینار

به خدایی که بیفراخت به فرت افسر

فنای هرچه به گیتی به قهر او مدغم

بقای هرچه به گیهان به مهر او مضمر

کای به خرد گشته سمر تا به چند

جهد به کاری که به مو نیست بند

تیغش به چه ماند به یکی سوزان آتش

عزمش به چه ماند به یکی پران صرصر

به پری و به فرشته به حور و عین و وحوش

به آدمی و به مرغ و به ماهی و به دواب

خنگش به چه ماند به یکی باد سبک سیر

گرزش به چه ماند به یکی کوه گرانسر

به که نشینی به مهب شمال

پای فرو کرده به آب زلالتعداد ابیات منتشر شده : 167058