سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به سوی تخت شه شد نامه بر کف

به تشریف قبول آمد مشرف

گاه بنشیند و از جای به یک پا خیزد

گاه برخیزد و از پای به یک بار افتد

چه اینجا بود باید با دل تنگ

به سر دست و به پا خار و به دل سنگ

به هر بلد به هر مکان به هر زمین به هر زمان

کنند مدح او به جان به طرز حقگزارها

به سر بردن به شادی روزگاران

به ناگه دور افتادن ز یاران

برد کشف نیز به آنجا دهان

سخت به دندان بگرفتش میان

هیچ کسم نیست به جای شما

پشت به کوهم ز وفای شما

شب تاری به روز آورد جمشید

به شب بنوشت مکتوبی به خورشید

کم شده نطق زبانی به نظام

تا ز «لامش » نرسیده ست به کام

سال دیگر به جهان دست فشاند

در پی او به حرم راحله راندتعداد ابیات منتشر شده : 167118