سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

این همه سختی و نامرادی سعدی

چون تو پسندی سعادتست و سلامت

جان برافشانم اگر سعدی خویشم خوانی

سر این دارم اگر طالع آنم باشد

گر حکم کنی به جان سعدی

جان از تو عزیزتر نباشد

نظر گویند سعدی با که داری

که غم با یار گفتن غم نباشد

وصال کعبه میسر نمی شود سعدی

مگر که راه بیابان پرخطر گیرند

تو عاشقان مسلم ندیده ای سعدی

که تیغ بر سر و سر بنده وار در پیشند

بنال سعدی اگر عشق دوستان داری

که هیچ بلبل از این ناله در قفس نکند

سعدی شیرین سخن در راه عشق

از لبش بوسی گدایی می کند

چشم سعدی در امید روی یار

چون دهانش درفشانی می کند

مثال سعدی عود است تا نسوزانی

جماعت از نفسش دم به دم نیاسایند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165