سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نه خود سریر سلیمان به باد رفتی و بس

که هرکجا که سریریست می رود بر باد

به حضرت تو، که یارد، که قصه ای ز من آرد؟

به غیر باد و برآنم که باد، نیز نیارد

کدام کس به تو ماند که گویمت که چنویی

ز هر که در نظر آید گذشته ای به نکویی

ای که نالی از لندن ، وی که بالی از برلن

ای که گویی از مسکو وی که موئی از تهران

تو را که گفت که برقع برافکن ای فتان

که ماه روی تو ما را بسوخت چون کتان

همه شب در این حدیثم که خنک تنی که دارد

مژه ای به خواب و بختی که به خواب در نباشد

ای نفس خرم باد صبا

از بر یار آمده ای مرحبا

نکته ای رانده ام که تالیفی است

قطعه ای گفته ام که دیوانیست

ای نسیم صبا ز روضه انس

برگذر پیش از آن که درگذریم

که می داند دوای درد سعدی

که رنجورند از این علت طبیبان

تعداد ابیات منتشر شده : 508575