سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خاست شهزاده ز بستر کامیاب

چشمی از بیداری شب نیمخواب

چه سود از ناله کاندر چشم بختت

ز نفخ صور بیداری نیاید

صور دوم بلند گشت و نکرد

ز اولین خواب میل بیداری

چون درو بود راست کرداری

خواب او گشت قفل بیداری

تو بران گوهر، ار خریداری

نرسی جز به نور بیداری

عقل شمعست و علم بیداری

نفس خواب و هوس شب تاری

ای برادر، چو با خرد یاری

نظری کن به نور بیداری

دیده را سرمه بیداری کش

رخت در زاویه خواری کش

گفتم به فیض خواب ز بیداریت بهست

اینک بخواب دیدی بیداری دگر

در میان های خواب بیداری

دوش ناگه به من سروش آمدتعداد ابیات منتشر شده : 373712