سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جهل خوابست و علم بیداری

زان نهانی وزین پدیداری

چند روزی به محنت و زاری

که ریاضت کشید و بیداری

شب درین غفلت و سبک باری

کرده خوابی به نام بیداری

چون درو بود راست کرداری

خواب او گشت قفل بیداری

تو بران گوهر، ار خریداری

نرسی جز به نور بیداری

عقل شمعست و علم بیداری

نفس خواب و هوس شب تاری

ای برادر، چو با خرد یاری

نظری کن به نور بیداری

همه واجن که یارت خواب نازه

چه خوابست اینکه بیداری ندیره

ای مونس دیده با ضمیرم یاری

اندر دل من نشستهٔ بیداری

خاست شهزاده ز بستر کامیاب

چشمی از بیداری شب نیمخواب

تعداد ابیات منتشر شده : 501469