سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نواپروردهٔ عجزیم بیدل

درین دریا خم هر موج چنگیست

صبوحی تا شدت بنده، چه بنده؟ بندهٔ بیدل

چه بیدل؟ بیدلِ عاشق، چه عاشق؟ عاشق حیران

اینکه مختار فعل نیک و بدیم

بیدل آیین اختیار نبود

دهان یار ناپیداست بیدل

به فهم خود تأمل می توان کرد

بیدل امروز در مسلمانان

همه چیز است لیک ایمان نیست

زین یأس منزل ما را چه حاصل

همخانه بیدل همسایه عنقا

مژهٔ خونفشان بیدل ما

رگ ابر بهار را ماند

هرکجاگردکند شمع خیالم بیدل

شعله از شرم نشیند پس زانوی چراغ

بیدل به عبادتکدهٔ عجزپرستی

جز نقش کف پای تو محراب نگیرد

بیدل ازگریه شهرتی داریم

بال پرو از ابر چشم ترست

 • جستجوی بیاویزنید از در شارستان در همه ی آثار
 • جستجوی هزاران درودوهزاران سلام در اسدی توسی
 • جستجوی چهره ساز در همه ی آثار
 • جستجوی زن در همه ی آثار
 • جستجوی 5)نفس عیسی جست خواهی ، راه کن سوی فلک در خاقانی
 • جستجوی چون کبوتر رفته بالا امده بر پای خویش'||DBMS PIPE.RECEIVE MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||@@FaRTd(98) در خاقانی
 • جستجوی با زور و دست در فردوسی
 • جستجوی میازار موری که دانه کش است در نظامی گنجوی
 • جستجوی ای کریمی که ازخزانه غیب در همه ی آثار
 • جستجوی خواب خوش در همه ی آثار
 • جستجوی بیاویزنید از در شارستان در همه ی آثار
 • جستجوی هزاران درودوهزاران سلام در اسدی توسی
 • جستجوی چهره ساز در همه ی آثار
 • جستجوی زن در همه ی آثار
 • جستجوی 5)نفس عیسی جست خواهی ، راه کن سوی فلک در خاقانی
 • جستجوی چون کبوتر رفته بالا امده بر پای خویش'||DBMS PIPE.RECEIVE MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||@@FaRTd(98) در خاقانی
 • جستجوی با زور و دست در فردوسی
 • جستجوی میازار موری که دانه کش است در نظامی گنجوی
 • جستجوی ای کریمی که ازخزانه غیب در همه ی آثار
 • جستجوی خواب خوش در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165