سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خون می کنی و خبر نداری

بیچاره کسی که ناشکیباست

دل در غم انتظار خون شد

بیچاره هنوز در گمانست

چون غم او درآید از در دل

صبر بیچاره راه برگیرد

پی جان رو، که کار کن جانست

تن بیچاره بنده فرمانست

ورد رنجور چیست؟ «یا شافی»

وان بیچاره؟ « انه کافی »

گر بترسد ز مرگ بدکاره

نتوان کرد عیب بیچاره

از بسکه علاج درد من کرد

بیچاره طبیب ناتوان شد

ساقی از آن نشاه تجلی کند

عاشق بیچاره شود نابدید

به شهر ری اندر به هریک دو ماه

شده چند بیچاره فرمانروا

سیه دل برآهخت شمشیر تیز

ندانست بیچاره راه گریز


 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حدیث عشق در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712