سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دل رفت که دوست کام گردد

بیچاره بکام دشمنان رفت

به دل گفتا که: ناچارست یاری

همین سرگشتهٔ بیچاره، باری

پی جان رو، که کار کن جانست

تن بیچاره بنده فرمانست

ورد رنجور چیست؟ «یا شافی»

وان بیچاره؟ « انه کافی »

گر بترسد ز مرگ بدکاره

نتوان کرد عیب بیچاره

خون می کنی و خبر نداری

بیچاره کسی که ناشکیباست

از بسکه علاج درد من کرد

بیچاره طبیب ناتوان شد

دل در غم انتظار خون شد

بیچاره هنوز در گمانست

چون غم او درآید از در دل

صبر بیچاره راه برگیرد

ساقی از آن نشاه تجلی کند

عاشق بیچاره شود نابدید

 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث عشق در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486293