سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هم به بخشش بی مثابه هم بریزش بی همال

هم به همت بی مثال هم به احسان بی عدیل

بحر معنی بی نهایت آمده

لاشکی بی حد و غایت آمده

کاروان شوق بی ذوق رحیل

بی یقین و بی سبیل و بی دلیل

دانش او بی محال و بخشش او بی عدد

گفته ی او بی مجاز و کرده ی او بی خطاست

می روم بی دل و بی یار و یقین می دانم

که من بی دل بی یار نه مرد سفرم

فضل او بی غایت است و سِرِّ او بی غایله

حال او بی منت است و جود او بی منتها

در ملک کرد های تو بی سهو و بی خطا

در شرع گفت های تو بی عیب و بی عوار

عمل بی نام او جاهل امل بی بذل او واله

سخا بی فعل او ناقص سخن بی قول او ابتر

بخت بی تقصیر و محنت، روز بی مکروه و غم

دهر بی تلبیس و تنبل، چرخ بی نیرنگ و رنگ

حکم او بی علت است و صُنع او بی آلت است

ذات او بی آفت است و ملک او بی منتهاست

تعداد ابیات منتشر شده : 509595