سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بی تو از خواب عدم دیده گشودن نتوان

بی تو بودن نتوان با تو نبودن نتوان

مباد بی تو زمانه مباد بی تو زمین

مباد بی تو مکین و مباد بی تو مکان

رای تو بی تغیر و طبع تو بی ملال

حلم تو بی تکلف و جود تو بی ریا

دولت تو بی زوال و مدت تو بی فنا

کوشش تو بی قیاس و بخشش تو بی کران

دولت تو بی زوال و قدرت تو بی فنا

کوشش تو بی قیاس و بخشش تو بی کران

جاه تو بی تغیر و ملک تو مستقیم

عز تو بی کرانه و عمر تو جاودان

از ملک بی زوال تو و بخت بی ملال

وز عز بی فنای تو و عمر بی کنار

عمر تو بی نهایت وگنج تو بی قیاس

ملک تو بیکرانه و فتح تو بیشمار

بی ثنای تو نخواهم که نهم هرگز گام

بی هوای تو نخواهم که زنم هرگز دم

شکر تو بی نهایت و فضل تو بی قیاس

لطف تو بی حساب و عطای تو بیشمار

تعداد ابیات منتشر شده : 504827