سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بی طلعت تو مجلس بی ماه بود گردون

بی قامت تو میدان بی سرو بود بستان

در رزم بی مثالی در بزم بی همالی

در عزم بی نظیری در حزم بی قرینی

بی برگ و بی نوا شده و جمع گرد من

عورات بی نهایت و اطفال بی شمار

مباد بی تو زمانه مباد بی تو زمین

مباد بی تو مکین و مباد بی تو مکان

در پیشگاه امر تو بی گفت و بی شنود

درکارگاه نهی تو بی چون و بی چرا

نروید شاخ بی ابرو نخیزد ابر بی دریا

نباشد مهر بی چرخ و نگردد چرخ بی محور

باد عمرت بی زوال و باد عزت بی کران

باد سعدت بی نحوست، باد شهدت بی شرنگ

رسیده در بیابانهای بی انجام و بی منزل

برون رفته ز دریاهای بی پایاب و بی پایان

ملک بادت بی قیاس و مال بادت بی عدد

جاه بادت بی شمارو عمر بادت بی کران

چشم سر بی آفتاب آسمان بی کار گشت

چشم دل بی آفتاب دین چرا بی کار نیست؟

تعداد ابیات منتشر شده : 510165